Obchodné podmienky

Podmienky používania internetovej stránky

Vážený návštevník, vitajte na našej internetovej stránke www.donbosco.sk (ďalej len stránka).

Vstupom na túto stránku, jej používaním a prehliadaním súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, stránku, prosím, nepoužívajte. Správcom stránky je spoločnosť Vydavateľstvo DON BOSCO (ďalej len správca).

Správca je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Tento dokument obsahuje rôzne právne informácie týkajúce sa obsahu stránky. Tu uvedené právne informácie sú platné pre túto stránku a nemusia platiť a vzťahovať sa na ďalšie internetové stránky správcu.

Spôsob objednávania

Objednávať tovar si môžete on-line priamo na stránke, takouto formou u nás obvykle nakúpite za najnižšiu cenu. Upozorňujeme, že pre zrealizovanie objednávky je potrebná registrácia na stránke. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu objednavky@donbosco.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, spôsob dodania a spôsob platby, Vašu presnú adresu a telefónne číslo. Prípadne môžete objednávku zaslať aj písomne, na adresu uvedenú v kontaktoch, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo a my Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, k uzavretiu ktorej sa nevyžaduje potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim, a zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám však obvykle príde potvrdenie o prijatí objednávky, vystavené automaticky, obratom.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou.
 4. Obsahovú náplň knihy vydanej iným vydavateľom, než Vydavateľstvom DON BOSCO.
 5. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 6. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má, alebo že tovar nezodpovedá jeho predstavám, nemôžeme to považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb ich bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci na základe objednávky tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru.

Cena tovaru

Takmer na všetky produkty z našej ponuky poskytujeme našim zákazníkom zľavu oproti bežnej maloobchodnej cene (prípadné výnimky sú uvedené priamo pri cene konkrétneho tovaru). Zľavy na tejto internetovej stránke nemožno kombinovať s inými zľavami. Zákazníkom garantujeme výšku ceny platnú pri zadaní záväznej objednávky. Zároveň ponúkame ďalšie zľavy na poštovnom v závislosti od veľkosti objednávky a spôsobu platby. Vyhradzujeme si právo na zmenu poštovného na základe zmeny ceny zo strany Slovenskej pošty, prípadne kuriérskej spoločnosti. O zmene ceny Vás budeme bezodkladne informovať. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny cien na internetovej stránke. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list. Ak nie je stanovené inak, k cene tovaru je na faktúre pripočítané aj poštovné.

Reklamačné podmienky a vrátenie tovaru

Zákazník je povinný dôkladne sa zoznámiť s dodaným tovarom a o zistených chybách informovať predávajúceho do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Poškodený tovar treba doručiť na adresu: „Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2“, nie však na dobierku.

Písomné oznámenie o zistenej chybe zaslané predávajúcemu musí obsahovať stručný popis chyby a spôsobu, akým sa prejavuje. Pri CD a DVD treba uviesť stopu a čas, pri ktorom sa chyba prejavuje, pri knihách vyznačené čísla poškodených, alebo chýbajúcich strán. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený nesprávnym zaobchádzaním, prípadne prehrávacím zariadením kupujúceho. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu dokladu o zaplatení a kópiu faktúry. Reklamovaný tovar vymeníme za nový, prípadne za iný podľa výberu zákazníka, alebo vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Na všetok u nás zakúpený tovar sa vzťahuje 24-mesačná záručná lehota. Predávajúci si v zmysle zákona vyhradzuje 30-dňovú lehotu na posúdenie reklamácie. V prípade vrátenia bezchybného tovaru je kupujúci povinný poslať ho do 7 pracovných dní od doručenia na adresu „Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2“ v nepoškodenom pôvodnom obale. Vzťahuje sa to aj na produkty balené v ochrannej fólii – ak je fólia poškodená alebo odstránená, vrátenie bezchybného tovaru nemôžeme akceptovať (DVD a CD nesmie byť poškodené, týka sa to aj plastového obalu).

Ochrana osobných údajov

Správca si cení Váš záujem o obsah tejto stránky a rešpektuje Vaše súkromie. Niektoré údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú návštevníci stránky správcovi, môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon).

Správca okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľoch/náv­števníkoch stránky. Všetky údaje, ktoré návštevníci poskytnú správcovi, budú spracované v zmysle zákona a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou tých tretích osôb, ktoré majú na to zo zákona právo (napr. Slovenská pošta, kuriér, orgány činné v trestnom konaní,…).

Vlastníctvo

Všetky materiály, ktoré sú použité na tejto stránke (dokumenty, logá, grafiky, zvuky, obrázky, videá atď.), sú chránené obchodným právom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi. Práva súvisiace s duševným vlastníctvom prislúchajú správcovi a/alebo ich prípadnému poskytovateľovi, teda tretej strane.

Dokumenty

Vydavateľstvo DON BOSCO povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z tejto stránky, a to za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

 • použitie dokumentov nie je výslovne zakázané,
 • dokumenty získané z týchto stránok nebudú použité na žiadne komerčné účely,
 • dokumenty získané z týchto stránok budú použité iba pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené,
 • dokumenty získané z týchto stránok nebudú nijakým spôsobom upravované,
 • dokumenty budú obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv,
 • bude uvedený zdroj, z ktorého boli dokumenty získané.

Linky na externé stránky

Správca stránky nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah stránky tretích strán, na ktoré existujú prepojenia zo stránky správcu. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v nijakom prípade neznamená, že správca schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.

Informácia o nositeľovi autorských práv

Copyright © 2016 Vydavateľstvo Don Bosco
Všetky práva vyhradené.

Právne informácie stránky sú platné a účinné od 12. septembra 2016.