Ochrana osobných údajov

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

1.1 Prevádzkovateľom je Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 821 08 Bratislava , IČO: 50 434 870.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1 Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

2.2 Vo všeobecnosti môžete stránky spoločnosti Vydavateľstvo Don Bosco, navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.

2.3 Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom. napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť. Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.

3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Dotknutá osoba Zhromažďované údaje Účel zhromažďovania Dôvody zhromažďovania
   
Návštevník našej webovej stránky meno, e-mailová adresa poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie) Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov
   
Návštevník našej webovej stránky meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k vašim údajom Dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy
   
Zákazník e-shopu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí Výkon našich služieb na základe uzatvorenej zmluvy
   
Predaj tovaru mimo e-shopu meno, priezvisko a detail objednávky účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu Výkon našich služieb na základe uzatvorenej zmluvy
   
Člen Knižného klubu DON BOSCO meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa Registrácia a evidencia členov klubu, poskytovanie ponúk na mieru, registrácia do súťaží a ďalšie výhody súvisiace s vernostným programom. Viac na http://www.donbosco.sk/knizny-klub Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov
   
Účastník zákazníckej súťaže meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa Evidencia účastníkov súťaže, kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných
   
Účastník súťaže na Facebooku meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu Realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku Výkon našich služieb na základe uzatvorenej zmluvy (súhlas so spracovaním osobných údaje ste udelili spoločnosti Facebook, pričom táto spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s jej politikou https://www.facebook.com/policy.php)
   
Obchodný partner / Dodávateľ meno, adresa, telefónne číslo, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu pre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami
   
Kontaktná osoba Obchodného partnera / Dodávateľa meno, adresa, telefónne číslo, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovné zaradenie kontaktovanie Obchodného partnera/dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií
   
Uchádzač o zamestnanie meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami
   
Evidencia uchádzačov o zamestnanie meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie zaradenie do evidencie potenciálnych uchádzačov o zamestnanie alebo spoluprácu Váš predchádzajúci súhlas pri poskytovaní vašich osobných údajov

3.1 Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.

3.2 Pre všetky účely spracúvania na ktoré ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

4. Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov

4.1 Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

5. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

5.1 V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontakty.

6. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

6.1 Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

7. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

7.1 Jednotlivé práva si môžete uplatniť vyplnením kontaktného formulára, zaslaním emailu na adresu gdpr@donbosco.sk.

7.2 Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

8.1 K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb, kuriérske a prepravné spoločnosti. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

9. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov?

9.1 Európsky rámec:

9.1.1 Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE

9.1.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

9.2 Národná legislatíva:

9.2.1 Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)

9.2.2 z ákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Profilovanie a prenos údajov mimo EÚ

10.1 Nepoužívame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín o ktorých nie je rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

11. Zásady používania súborov cookies

11.1 Ako používame cookies?

Počas prehliadania našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú súbory cookies. Cookies používame na to, aby sme vás odlíšili od ostatných návštevníkov a uľahčili vám ich používanie.

Súbory cookies sú malý textový súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača na určitý čas a to:

11.1.1 Súbory cookies relácie (dočasné) obsahujú informácie, ktoré sa používajú v rámci aktuálnej relácie prehliadača. Tieto súbory cookies sú automaticky vymazané pri zatvorení vášho prehliadača. Na vašom počítači nezostáva nič natrvalo mimo času, ktorý strávite na lokalite.

11.1.2 Trvalé súbory cookie sa používajú na uchovávanie informácii, ktoré sa používajú medzi jednotlivými návštevami. Tieto údaje umožňujú lokalitám rozpoznať, že ste návštevník, ktorý sa vracia a podľa toho reagovať. Trvalé súbory cookie majú životnosť určenú webovou lokalitou, ktorá môže byť od niekoľko minút až po niekoľko rokov.

Môže ísť napríklad o informácie v akom jazyku sa má zobraziť obsah našej stránky, či sa má zobraziť mobilná verzia stránky, veľkosť písma alebo údaje vložené do formulára. To znamená, že pri prehliadaní našich stránok nemusíte opätovne tieto údaje nastavovať alebo uvádzať.

Informácie zo súborov cookies zhromažďujeme na našich stránkach aj preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok a aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania.

Všetky tieto údaje sú anonymné a o návštevníkovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané na štatistické, technické účely.

Využívame služby Google Analytics a Google Adwords. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: https://policies.google.com/…gies/cookies

11.2 Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookies?

Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.

Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovedy. Napríklad, v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám.

Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali zvoliť „cookies“ vo funkcii „Nápoveda“, kde získate informáciu o umiestnení zložky cookies.

12. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára, na tejto e-mailovej adrese: gdpr@donbosco.sk alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontakty. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.